Αγγελίες Καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ShNEKOVIY NAVANTAZhUVACh, TRANSPORTER ZERNA, PELET, ZAVANTAZhUVACh RI πωλήθηκε και δεν υπάρχει στην αναζήτηση!
Παρόμοιες αγγελίες
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία A.TOM 320 Καινούριο A.TOM 320 τιμή κατόπιν αιτήματος Ανυψωτήρας με κοχλία 2022 320 τόνος/ώρα Ουκρανία, Zhytomyr
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ShNEKOVIY NAVANTAZhUVACh, TRANSPORTER ZERNA, PELET, ZAVANTAZhUVACh RI
Πωλήθηκε
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 2
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 3
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 4
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 5
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 6
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 7
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 8
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 9
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 10
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 11
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 12
καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ απεικόνιση 13
1/13
Τύπος:  ανυψωτήρας με κοχλία
Έτος παραγωγής:  01/2024
Καθαρό βάρος:  80 κιλά
Τοποθεσία:  Ουκρανία Odesa
Ημερομηνία καταχώρησης:  πάνω από ένα μήνα
Agronetto ID:  QD38246
Περιγραφή
Δυναμικότητα:  4 τόνος/ώρα
Ύψος ανύψωσης:  12 μ
Κατάσταση
Κατάσταση:  καινούριο
Πρόσθετες πληροφορίες
Χρώμα:  βαθύ μπλε

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούριο ανυψωτήρας με κοχλία ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІ

Ουκρανικά
ШНЕКОВЫЙ НАВАНТАЖИТЕЛЬ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖИТЕЛЬ РАЗНЫХ СЫПУЧИХ,Гибкий шнек,Гибкий шнековый транспортер (спиральный конвейер).

Спиральные транспортеры (конвейеры) могут использоваться для транспортировки порошкообразного, мелкозернистого и гранулированного сыпучего продукта.


Гибкие транспортные системы всегда состоят из загрузочного и разгрузочного модулей. Модуль загрузки обеспечивает процесс подачи продукта в трассу для дальнейшей транспортировки. Модуль разгрузки - поступление продукта в конечную точку.

Процесс перемещения сыпучих продуктов на производстве очень часто требует большого количества транспортирующего оборудования. Технически сложные решения могут реализовываться с помощью гибких шнековых транспортеров. Каждый из существующих сегодня видов транспортировки имеет как преимущества, так и недостатки. В последнее время наибольшее применение получили спиральные транспортеры. Спиральный транспортер стал альтернативой жестким, прямолинейным шнекам, которые ограничены по длине, громоздкие, металлоемкие и могут обслуживать только прямолинейные участки производственных линий.

Спиральные транспортные системы (гибкий шнековый транспортер) используются для перемещения на различные расстояния и высоту сыпучих веществ (транспортировка муки) и помогают эффективно решать технологические задачи производства, связанные с приемом, растариванием, хранением, транспортировкой, просеиванием и дозированием продуктов.
ШНЕКОВИЙ НАВАНТАЖУВАЧ, ТРАНСПОРТЕР ЗЕРНА, ПЕЛЕТ, ЗАВАНТАЖУВАЧ РІЗНИХ СИПКИХ,Гнучкий шнек,Гнучкий шнековий транспортер (спіральний конвеєр).

Спіральні транспортери (конвеєри) можуть використовуватися для транспортування порошкоподібного, дрібнозернистого та гранульованого сипучого продукту.


Гнучкі транспортні системи завжди складаються із завантажувального та розвантажувального модулів. Модуль завантаження забезпечує процес подачі продукту в трасу для подальшого транспортування. Модуль розвантаження - надходження продукту в кінцеву точку.

Процес переміщення сипких продуктів на виробництві дуже часто потребує великої кількості устаткування, що транспортує. Технічно складні рішення можуть реалізовуватись за допомогою гнучких шнекових транспортерів. Кожен із існуючих сьогодні видів транспортування має як переваги, так і недоліки. Останнім часом найбільшого застосування отримали спіральні транспортери. Спіральний транспортер став альтернативою жорстким, прямолінійним шнекам, які обмежені по довжині, громіздкі, металомісткі та можуть обслуговувати лише прямолінійні ділянки виробничих ліній.

Спіральні транспортні системи (гнучкий шнековий транспортер) використовуються для переміщення на різні відстані та висоту сипких речовин (транспортування борошна) та допомагають ефективно вирішувати технологічні завдання виробництва, пов'язані з прийманням, розтарюванням, зберіганням, транспортуванням, просіюванням та дозуванням продуктів.
Ανυψωτήρες με κοχλία
Αποτελέσματα έρευνας: 414 αγγελίες
Εμφάνιση
Συνδρομή